Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

 1. Výklad pojmů

 

 • Prodávající je obchodní společnost CTS int. s.r.o., se sídlem Bradlec, Jižní 357, PSČ 293 06, IČ: 272 10 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104718. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu InterphoneShop.cz. Prodávající při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Kupující je zákazník internetového obchodu InterphoneShop.cz, který s Prodávajícím uzavírá Smlouvu.
 • Spotřebitel je osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
 • Smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je zboží zakoupené v internetovém obchodě InterphoneShop.cz.
 • Reklamace je právní úkon, kterým se Kupující domáhá svých práv z vady zboží.

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto VOP upravují a rozvádějí vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji zboží v internetovém obchodě InterphoneShop.cz.
 • Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Pokud kupujícím není spotřebitel, použije se při úpravě práv a povinností smluvních stran zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ovšem s výjimkou ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

 1. Uzavření smlouvy

 

 • Na stránkách internetového obchodu InterphoneShop.cz je prezentováno zboží, které je Prodávajícím určeno k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek.
 • Odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu je považováno za návrh na uzavření Smlouvy. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení Prodávajícím Kupujícímu.
 • Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno měnit a kontrolovat údaje, které do objednávky Kupující vložil.
 • Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo z důvodů stanovených zákonem.
 • Cena zboží je uvedena vč. DPH a nezahrnuje náklady na dodání zboží. Cenu za zboží může Kupující uhradit bankovním převodem na účet Prodávajícího, dobírkou nebo hotově v sídle Prodávajícího.
 • Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a že s jejich zněním souhlasí. Na znění Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy a po dohodě s Kupujícím, v následujících případech:
  • Zboží se již nevyrábí,
  • Zboží již dodavatel nedodává,
  • Cena zboží se výrazným způsobem změnila.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží je označené jako „momentálně nedostupné“ a toto zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo se cena tohoto zboží výrazně změnila a Kupující tuto skutečnost před vznikem Smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci neprodleně informuje.
 • V případě, že Kupující před zrušením objednávky již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Smlouvy nedojde.
 • Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) hradí Kupující.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 • Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) a kupujícím je spotřebitel, má kupující právo v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez udání důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu.
 • Dle ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, však kupující – spotřebitel, nemůže od smlouvy odstoupit mimo jiné v případech, kdy se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů ode dne, kdy Kupující od Smlouvy odstoupil. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, kterým tyto peněžní prostředky přijal. Prodávající může vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a Kupující je v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy povinen vydat Prodávajícímu vše, co na základě Smlouvy získal. Pokud to není možné (například z důvodu zničení nebo spotřebování zboží), je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžité plnění jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající vůči Kupujícímu uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a v případě prokázání vzniklé škody vrátí Prodávající Kupujícímu jen část kupní ceny.
 • Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

 • V souvislosti s plněním Smlouvy je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní, případně identifikační údaje Kupujícího. Kupující uzavřením Smlouvy dává Prodávajícímu souhlas se zpracováváním a uchováním svých osobních údajů.
 • Zpracování a ochrana osobních údajů Kupujících je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Prodávající je správcem osobních údajů a osobou oprávněnou nakládat s osobními údaji dle příslušných právních předpisů.

 

 1. Reklamace

 

 • Možnosti Kupujícího uplatnit práva z vady dodaného zboží jsou podrobně upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí Smlouvy.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření Smlouvy.
 • Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek zveřejní Prodávající na stránkách internetového obchodu InterphoneShop.cz.
 • Veškeré právní úkony činěné na základě Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek písemně musí být odeslány na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. V případě, že se poskytovateli poštovních služeb nepodaří zásilku doručit adresátovi z důvodu toho, že se odstěhoval bez udání nové adresy nebo si zásilku nevyzvedl v úložní době či její převzetí odmítl, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy poskytovatel poštovních služeb nedoručenou zásilku odesílateli doručil zpět s poznámkou, že se adresát odstěhoval bez udání adresy, nevyzvedl si zásilku v úložní době či její převzetí odmítl. Totéž platí i pro případ, že bude zjištěno, že adresát je v místě doručení neznámý.
 • V případě, že dojde k rozporu mezi ujednáními Smlouvy a ujednáními těchto Všeobecných obchodních podmínek, popřípadě jiných závazných smluvních dokumentů, mají přednost příslušná ustanovení Smlouvy.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.